Du er dig selv

’Du er dig selv’ is a piece for soprano, clarinet, percussion and double bass. It is written for the ensemble Figura. It can either be performed as a chamber piece/mono drama or as a short chamber opera. The duration of the piece is about 15 minutes and the text is written by the Danish author Lærke Sanderhoff


’Du er dig selv' was written in 2014 and was premiered in May 2015 with Ingeborg Fangel-Mo & the ensemble Figura. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Material to download:

Score    

Recording (from concert in May -15; Ingeborg Fangel-Mo & Figura)       

6 Soundfiles    

_________________________________________________________________________________

Listen: Nr 17 (Du er dig selv)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


_______________________________________________

DU ER DIG SELV

Jeg er sulten

mit hjerte knurrer

jeg hungrer efter

en særlig smag

min krop vil ha’ vil ha’

en bid af

moderkagen.

Snart buler jeg her

snart jeg buler der

mine fødder rummer et hav 

huden knager og brager

i mens den krakelerer

røde lamper blinker

i blodsprængte pupiller, 

det er kemisk kompliceret, 

at få ønsket implementeret. 


Man siger:

det er alt sammen indenfor 

rimelighedens grænser og dog.

Man siger så meget, man siger:

at hjertet vokser

(for at øve sig i at elske mere,

for at rumme utilstrækkelighed, 

dårlig samvittighed

i en nær fremtid).

Protesterne lyder

i kroppens demonstration,

arterierne gjalder, det er overarbejde. 

Hvad med os? råber venerne vredt, 

vi har ret til afspadsering. 


Det var ikke det her

jeg skrev under på,

siger blæren skuffet

og tømmer sig midt på gaden, plask. 

Vi ringer til vores fagforening, 

råber benene i rødblå krampe. 

Telefonsvareren melder: 

kontoret er lukket

de næste mange måneder. 


D d d, trrrr, ffff r s n 

t t t, n, drrr n 

g t, g t, g t 

p l t s k

Vi

s d 

et nog, en sinde 

v a 

ren muli 

hed m ed d en 

d erli g 

esti l ling 

eller

li’ g g 

esti l ling 

eller

oa e ua ia e e e o

over under indeni

ia e

a ø e ø e æ e

e e a e æ e e o ø


Jeg drikker the af hindbærblade 

søde som sommer

midt i en vinter.

Noget trækker sig sammen, 

In Utero er titlen på et album af 

Nirvana,

er det mon der du kommer fra? 

De synger med dybe stemmer 

højt oppe fra: 

Ebbe og flod hvid og fugtig 

rød og klistret stærk og svag 

livets lyd er på vej, vil frem. 

Pludselig står jeg midt i

rummet midt i outer space 

og ligner en tohovedet drage

ét ansigt ser lyset for første gang 

ét andet har fået for meget sol, 

adskilte og på én gang en. 


Efter skriget, det sidste brøl: 

jeg er din vogter

nej, det var jeg allerede

lang tid før du tog rejsen 

ud af min krop,

metamorfet til et vagtsomt øje

med skarpladte fingre og villige kløer 

en mund med giftig kløvet tunge

ingen skal nogensinde gøre dig ondt. 

Til sidst husker jeg på:

Du er skabt i mig

jeg må sige farvel

du er dig selv 


Poem by Lærke Sanderhoff

Construction of the 4th part of the text is made by the composer to fit the musical idea.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

YOU ARE YOURSELF

I am hungry

my heart is growling

I am starving for

a special taste

my body wants wants

a bite of the

placenta.

Soon I bulges here

soon I bulges there

my feet contains an ocean 

the skin creaks and roars

while it cracks

red lamps are flashing

in bloodshot pupils,

it is chemically complex, 

to get the desire implemented. 


They say:

it is all within 

reason and however.

They say so much, they say:

the heart will grow

(to practise how to love more,

in order to accomodate the inadequacy,

bad conscience

in the near future).

The protests are sounding

in the demonstration of the body,

the arteries are blaring, it is overtime.

What about us? the veins shout angrily,

We are entitled to time off.


It was not this 

I signed on,

the bladder says disappointed

and empties in the middle of the street, plop.

We will call our union,

the legs cry in red-blue cramps.

The answering machine reports:

the office is closed

for the next several months.


T t t, ssss, ttt,  l t ch

t t t, ch, ssss ch 

n th, n th, n th 

p l t c l

f

There

v were

any poss, i bility 

th t

e quali 

ty

p s ch n or

how s now p

ab under th

inside

when th hen m

ab under th

inside

oa e a ia e e e o

over under inside

ia e

a ou e ou e ae e

e e a e ae e e o ou


I am drinking thé from raspberry leaves

sweet like the summer

in the middle of the winter.

Something pulls together,

In Utero is the title of an album by

Nirvana,

is that were you come from?

They are singing with deep voices

from high above:

Ebb and flow white and wet

red and sticky strong and weak

the sound of life is coming, wants through. 

Suddenly I am standing in the middle of the 

room in the middle of outer space

and I look like a two-headed dragon

one face sees the light for the first time

another one has gotten too much sun,

separated and at the same time one.


After the scream, the last roar:

I am your guardian

no, that I was already

long before you started the journey

out of me,

metamorphed to a wary eye

with sharply loaded fingers and willing claws

a mouth with toxic forked tongue

no one should ever do you harm. 

Finally I remember:

You are my creation

 I have to bid farewell

you are yourself


Translation by Ylva Lund Bergner

Construction of the 4th part of the text is made by the composer to fit the musical idea.